ប្រកាស​ជ្រើសរើស​អ្នកបើក​រថយន្ត​ក្រុង​សាធារណៈ​ចំនួន ​៤៣ ​នាក់​ – CEN