ប្រយ័ត្ន​! របស់ ៣​នេះ​អាច​ផ្ទុះ ប្រសិន​អ្នក​ទុក​វា​ក្នុង​ទូរ​ទឹកកក ឬ​ទូរ​ក្លាស្សេ កក​ – CEN