សាន ផានិត រំឭក​រឿង​កាលពី ៤​ឆ្នាំមុន ធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​អាណិត​ជា​ពន់ពេក​ – CEN