នារី​ម្នាក់​ដឹងថា សង្សារ​ខ្លួន​ជា​ព្រាននារី​ព្រោះ​បុគ្គលិក​ហាង​លក់​នំ​ – CEN