​អ្នក​មេម៉ាយ​យេៗ ស្រី​អ៊ី​ត ប្រាប់ថា មិន​ខ្វះ​ឡើយ​មនុស្ស​ប្រុស​តាម​ស្រឡាញ់ គ្រាន់តែ​ថា​នាង​មិន​ព្រមយក​ – CEN