កូ​ឡុំ​ប៊ីៈ​ជំនួញ​គ្រឿងញៀន​កើនឡើង​ដល់ ៥,៥ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំៗ​ – CEN