ចំណាយ​ពេល​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​ជួប​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ទាំង​៣៦​មកពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ពិព័រណ៍​ពី​អាហារូបករណ៍ និង​ការសិក្សា​នៅ​អូស្ត្រាលី​ – CEN