រថយន្ត​ក្រុង​ចំនួន​២០​គ្រឿង​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន​ ​បាន​មក​ដល់​រាជធានី​ដើម្បី​បំរើ​លើ​វិស័យ​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN