វេទិកា​កម្ពុជា​-​ចិន ”​ស្តី​ពី​បរិស្ថាន​ទឹក​ទីក្រុង​” – CEN