រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ពន្យល់​ក្រុមហ៊ុន ស្មា​ត​អា​ស្យា​តា អំពី​ការចុះបញ្ជី​ម៉ាក​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN