អាហារ​ដើមរដូវ​កាល​តាម​ធម្មជាតិ​ទោះបី​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​យ៉ាងណា​ក៏​ជនជាតិ​ជប៉ុន​ដណ្តើម​គ្នា​ទិញ​ដែរ មូលហេតុ​ផ្តើមចេញពី​ជំនឿ​ចម្លែក​មួយ​ – CEN