ជំរុញ​ឱ្យ​ភ្នាក់ងារ សង្កេតការណ៍ យកចិត្តទុកដាក់​ពី​នីតិវិធី និង​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​ – CEN