តារា​ស្រី​ល្បីៗ ទាំងនេះ​មាន​អាយុ ៤០​ជាង​ទៅហើយ ប៉ុន្តែ​មើល​ទៅ​នៅតែ​ក្មេង​ – CEN