ធ្លាយ​ចេញ​វត្តមាន​កំពូល​អាវុធ​ខ្លាំង​បំផុត​ពិភពលោក ជា​លើកដំបូង​របស់​ចិន​ – CEN