រដ្ឋសភា​ផ្តើម​ពិនិត្យ​សិក្សា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​ធម្មនុញ្ញ នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ត្រៀម​បង្ការ​គ្រោះមហន្តរាយ​ – CEN