​ចង់​ឲ្យ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ស្អាត និង​មាន​សោភ័ណភាព ស្រស់ស្អាត ចាប់ផ្ដើម​ពី​យើងទាំងអស់គ្នា ក្នុងនោះ រួម​ទាំង​កម្មករ​ស៊ិន​ទ្រី​ផង​ – CEN