​វិញ្ញាសា​នៃ​មុខវិជ្ជា​ជម្រើស សម្រាប់​ប្រឡង​បាក់​ឌុប ឆ្នាំ​២០១៨ គឺ​ប្រវត្តិវិទ្យា និង ផែនដី និង​បរិស្ថានវិទ្យា​ – CEN