អាណិតណាស់! អស់​លុយ ៣០០ ដុល្លារ​ហើយៗ ​​ទទួល​​បាន​​ចម្លើយ…. និង​ពាក្យ​​២​​ម៉ាត់​​​​យ៉ាង​​ចុក​ឈាម – CEN