ពន្លឿន​ដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់ នៃ​ការបើក​ការដ្ឋាន ផ្លូវ​អ្នក​ឧញា​ភក្តី​សប្បុរសភោ​គាធិ​តីហ៊ុ​ននាង​ – CEN