កិច្ចប្រជុំ​រដ្ឋមន្ត្រី AEM និង RCEP និង​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​ពាក់ព័ន្ធ នៅ​ទីក្រុង​ម៉ានីល ឯកច្ឆន្ទ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​រួម​មួយ​ – CEN