រកឃើញ​រូង​ផ្លូវ​មួយ​ថ្មី​ដែល​អាចជា​ច្រក​ទៅដល់​ល្អាង​ភ្នំ​ដែល​ជនរងគ្រោះ​កំពុង​ជាប់គាំង​ – CEN