គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ក្លាយជា អនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការ​ប្រតិបត្តិ នៃ​អង្គការ​ជា​អ្នកប្រជាធិបតេយ្យ​និយម​កណ្តាល អន្តរជាតិ ទទួលបន្ទុក​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ – CEN