ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា និង​ធនាគារកណ្តាល​កូរ៉េ ស្រាវជ្រាវ​រួម​គ្នា​រវាង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ – CEN