​រក​ឃើញ​ម្ចាស់​ជ័យលាភី​ប្រឡង​ចម្រៀង​ណូ​ដូជី​ម៉ាន់​លើកទី​៩ – CEN