អ្នកបកប្រែ​កូរ៉េ​បញ្ចេញ​ហេតុផលដែល​លោក Trump ពិបាក​ក្នុង​ការបកប្រែ ព្រោះ «​សម្លេង​ស្តាប់​ដូច​កូនក្មេង​មេ​តេ្ត​យ្យ​» (វីដេអូ) – CEN