មន្រ្តី៖ អ្នកគ្មានភារៈកិច្ចត្រូវដេញចេញពីតំបន់សង្គ្រោះរូង Tham Luang ដើម្បីសង្គ្រោះក្មេងៗទាំង១៣ ដែលអាចសម្រេចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះហើយ!! – CEN