ដាក់ផែនការបង្ការទប់ស្កាត់ការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការតុលាការរឿងក្តីប្តឹងរំលាយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ – CEN