ប្រក្រតីភាព​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អាមេរិកៈ កូរ៉េខាងជើង​គួរ​អនុវត្តន៍​តាម​គំរូ​វៀតណាម​ – CEN