ចាក់​សាំង​ដុត​ប៉ង​សម្លាប់​ខ្លួន​ឯង​ដោយ​តូច​ចិត្ត​ប្រពន្ធ​រត់​ចោល​ទៅ​មាន​ប្រុស​ថ្មី – CEN