ស្លាប់៦នាក់ និងរបួស១៦នាក់ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា – CEN