បើក​ប្រាក់​បុរេប្រទាន​យ៉ាងតិច ៥០​ភាគរយ ដល់​កម្មករ ដើម្បី​ទៅ​បោះឆ្នោត​ – CEN