បង្ហាញដល់​ថ្នាក់​ហ្នឹងហើយ! តែ​នាង Celia Chang បដិសេធថា​​ខ្លួន​ពុំបាន​ដេក​ជាមួយ​កូនប្រុស​លោក Najib ទេ (វីដេអូ) – CEN