តោះម​កមើល ការប្រៀបធៀប​អនុភាព​យោធា រវាង​កូរ៉េ​ខាងជើង និង​កូរ៉េខាងត្បូង – CEN