“​បវរកញ្ញា World Cup” យកប្តី​វ័យ​តិចជាង ១៧​ឆ្នាំ ៖ កូន​កម្លោះ​យំ គ្រួសារ​សងខាង​មិន​យល់ព្រម​ – CEN