ថៃ​បាន​ត្រៀម​ទុក​ផែនការ (​ថ្មី​) បង្ការ​ក្នុងករណី​វិធី​ជម្លៀស​ក្មេង​ចេញពី​ល្អាង​បច្ចុប្បន្ន លែង​អនុវត្តបាន​ – CEN