ដោយ​មិន​ខ្វល់​នឹង​កម្តៅ ៤0 អង្សា C មនុស្ស​យ៉ាង​ច្រើន​នៅ​តែ​សប្បាយ​ចូលរួម​ប្រកួត​បរិភោគ​ម្ទេស​ – CEN