ប្រធានាធិបតី​ហ្វ៊ី​លី​ពី​ន Duterte អាច​អូសបន្លាយ​ឋានៈ​របស់ខ្លួន​រហូតដល់​៨​ឆ្នាំ – CEN