ថៃ​ទម្លាក់កំហុស​ឱ្យ​ម្ចាស់ tour ចិន ​ករណី​លិច​នាវា​ទេសចរណ៍​ – CEN