រកឃើញ​នាវា “Titanic Chile” ដឹក​មនុស្ស​ជាង ៤០០​នាក់ លិច​១ សតវត្សរ៍​មក​ហើយ​នៅ​បាតសមុទ្រ​ – CEN