ប្រជាជន​អូស្ត្រាលី​ភាគច្រើន​បោះឆ្នោត​គាំទ្រ​ការ​រៀបការ​ភេទ​ដូចគ្នា​ – CEN