អាមេរិក​ព្រមាន​ពលរដ្ឋ​កាត់បន្ថយ​ការចេញ​តាម​ដង​វិថី​ ពេល​ប្រធានាធិបតី​របស់ខ្លួន​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​អង់គ្លេស​ – CEN