ប្រធានាធិបតី​Trump​ : ជំនួប​ជាមួយ​លោកPutin ​គឺជា​ជំនួប​ងាយស្រួល​បំផុត​ – CEN