ប្រទេស​សមាជិក​អឺរ៉ុប​៧​ប្រ​ទេស​នឹង​អនុវត្តន៍​ការសន្យា​ផ្ដល់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់ ​NATO ​ឱ្យបាន​ពេញលេញ​ – CEN