គយ បន្ត​ទទួល​ពាក្យ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ ជាប់​កិច្ចសន្យា ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ចំនួន​២០​រូប​ – CEN