ព្រឹត្តិ​បត្រ​ព័ត៌​មាន និង​ព្យា​ករណ៍​កម្ពស់​ទឹក​ជំនន់ សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី ១១ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN