​វេជ្ជបណ្ឌិត​ម្នាក់​ពិតជា​លះបង់​ធំធេង​ណាស់​! សុខចិត្ត​ទ្រាំឈឺ​រង​ទុក្ខ​ខ្លួន ដើម្បី​បន្ត​ភារៈកិច្ច​វះកាត់​អ្នកជំងឺ​រហូតដល់​ទីប​ញ្ច​ប់ – CEN