​កិច្ចប្រជុំ​សាមញ្ញ​លើក​ទី​៥០ របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​របៀបវារៈ​ចំនួន​៥ រួម​នឹង​ការប្រកាស​ទទួលស្គាល់​មន្ត្រី​ចំនួន​២០​រូប​ – CEN