​វីរៈបុរស​មុជទឹក​ម្នាក់នេះ ​ងើប​ចេញពី​ក្នុង​រូង​​​​​សង្គ្រោះ​​​ក្មេងៗ​ថៃ​ទាំង​១៣​​នាក់​ភ្លាម ស្រាប់​តែ​ទទួល​ដំណឹង​​​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​ដ៏​​សោក​សៅបែបនេះ… ​ – CEN