តួឯក​ស្ត្រី​បុព្វេ​សន្និវាស ចូល​ក្រាប​បង្គុំ​គាល់​សម្តេច​ម៉ែ​ – CEN