ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​! ទារក​អាយុ ៥​ខែ នៅ​មាន​ជីវិត​ពុំ​គួរឲ្យ​ជឿ ទោះ​បី​ត្រូវ​កប់​ក្នុង​គំនរ​ឈើ ថ្ម ៩​ម៉ោង ក្នុងអា​ធាតុ​ត្រជាក់​ដល់​ទៅ ៧​ដឺ​ក្រេសេ ព្រោះ​ជន​… បែក​ថ្នាំ​ម្នាក់​ – CEN